Η ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΨΕΥΔΕΠΙΓΡΑΦΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΠΡΟΣΗΜΟ

      Μέ τόν Οικονομολόγο-Διεθνολόγο  Δημήτρη  Λυμπερόπουλο

                            Η  ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΨΕΥΔΕΠΙΓΡΑΦΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΠΡΟΣΗΜΟ

                          1.Εισαγωγή

 

Η  απουσία στή χώρα μας ενός ισχυρού κοινωνικού κράτους,αναδεικνύει μεταξύ τών άλλων,τήν ευθύνη τών πελατειακών σχέσεων στήν συγκρότηση τής Κοινωνικής Ασφάλισης,οι οποίες συνέβαλαν σέ σημαντικό βαθμό στόν κατακερματισμό καί τήν πολυδιάσπασή του.

Τό κυρίαρχο πρόβλημα είναι  η έλλειψη θέσεων εργασίας καί δευτερευόντως τό Δημογραφικό.Άρα η αύξηση τής απασχόλησης κατέχει σημαντικό ρόλο καί γιά τήν ισορροπία τής αγοράς εργασίας,αλλά καί γιά τήν  χρηματοδοτική ενίσχυση τής κοινωνικής ασφάλισης.Επομένως,η αντιμετώπιση τών προβλημάτων τής κοινωνικής ασφάλισης  απαιτεί θεσμικές καί διαρθρωτικές πολιτικές μακράς πνοής μέ κοινωνικό καί οικονομικό χαρακτήρα.

Δέν είναι τόσο απλό νά αυξάνεις τά όρια ηλικίας ,νά μειώνεις τίς παροχές καί νά νομίζεις ότι λύνεις τό πρόβλημα.Όμως,παρά τήν πικρή εμπειρία δεκαετιών περί τού αντιθέτου,οι  ώς τώρα κυβερνήσεις στοχοποιούν μονίμως τούς ασφαλισμένους καί τούς συνταξιούχους.  

Βλέποντας τί γίνεται στόν Ευρωπαϊκό χώρο,διαπιστώνουμε ότι τό διακύδευμα τών επιδιωκόμενων μεταρρυθμίσεων δέν είναι παρά η εισαγωγή τής κεφαλοποιητικής αρχής σέ αυξανόμενη κλίμακα.Υπονομεύεται έτσι ο Δημόσιος καί Κοινωνικός χαρακτήρας τών ασφαλίσεων καί τών συντάξεων,ενώ θριαμβεύει η αρχή τής ανταποδοτικότητας,πού ουδεμία σχέση έχει μέ κοινωνι

κές υποχρεώσεις .Οι κυβερνώντες προσποιούνται ότι δέν γνωρίζουν τήν Βασική Αρχή τής Ασφάλισης:Εάν εισαχθεί η κεφαλοποιητική   αρχή,οι συντάξεις προσαρμόζονται στό άνοιγμα τών

εισοδημάτων.Αντίθετα,μέ τήν Αρχή τής Ανταποδοτικότητας,οι εισοδηματικές ανισότητες μετατρέπονται σέ συνταξιοδοτικές καί τό συνταξιοδοτικό σύστημα δέν ενοποιείται αλλά διασπάται ακριβώς όπως καί τό μέγεθος τής ανισοκατανομής τών εισοδημάτων.

Δυστυχώς,σήμερα τό ανταποδοτικό κεφαλοποιητικό σύστημα έχει αποβεί σημαία τού Ευρωπαϊκού νεοσυντηρητισμού.

Τό συνταξιοδοτικό πρόβλημα δέν είναι Δημογραφικό,αλλά κυριότατα Κοινωνικό καί Οικονομικό.Κρίσιμο σημείο εδώ είναι η αναλογία όχι μεταξύ συνταξιούχων καί ενεργών(εργαζομένων),αλλά τού συνολικού ποσού τών συντάξεων στό ΑΕΠ,καί η προβλεπόμενη εξέλιξη τής παραγωγικότητας κατά τό προσεχές μέλλον.Εάν,λοιπόν,η αύξηση τού ΑΕΠ καί τής παραγωγικότητας <<τρέχουν>>ταχύτερα από εκείνο τού αριθμού τών συνταξιούχων,τότε η συνολική δαπάνη γιά συντάξεις στά επόμενα σαράντα χρόνια,όχι μόνο δέν θά αυξάνεται ώς ποσοστό τού ΑΕΠ,αλλά θά βαίνει μειούμενο.

Στίς ΗΠΑ,όλες οι κυβερνήσεις,μετά τήν κυβέρνηση Ρούζβελτ,η οποία είχε θεμελιώσει σύστημα ανακατανομής τού εισοδήματοςυπέρ τών ασθενέστερων τάξεων καί είχε ψηφίσει τόν κατώ τατο μισθό(Νεw Deal),επιδίδονται συστηματικά στήν πλήρη κατεδάφιση τού συστήματος αυτού,καί υπέρ τών Πολυεθνικών καί τών πλουσίων.Ολα αυτά στό όνομα τής <<ελεύθερης αγο ράς>>.

                                   2.ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Οι επιλογές τής Τρόϊκας  καί τών κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ-ΝΔ στό Ασφαλιστικό,προξένησαν μείωση κατά 45% τών κύριων καί επικουρικών συντάξεων αλλά καί τού εφάπαξ,επιδείνωσαν σημαντικά τό βιοτικό επίπεδοτών συνταξιούχων,καί ταυτόχρονα συνέβαλαν στήν ανησυχητική μείωση τών Κεφαλαίων τών Ασφαλιστικών Ταμείων(4,5 Δίς ευρώ τό 2013).

Η συνολική συρρίκνωση  επήλθε λόγω:

1.τής μείωσης τών εσόδων εξ αιτίας τού PSI(βλέπε Βαγγέλης Βενιζέλος):12,5 Δίς

2.τής αύξησης τού αριθμού τών συνταξιούχων κατά 600.000 άτομα τήν τελευταία πενταετία.

3.τής μείωσης τών μισθών:4 Δίς

4.τής μείωσης τής κρατικής επιχορήγησης από 18,9 Δίς τό 2010 σέ 8,6Δίς τό 2015

5,τής υψηλής ανεργίας(27%)πού επιφέρει απώλειες εσόδων (ύψους 6,5 Δίς μόνο τό 2014).

6.τής εισφοροδιαφυγής(15 Δίς μόνο τό 2014

7.τών οφειλών πρός τά Ασφαλιστικά Ταμεία(17,4 Δίς τό 2014).

 

                            3.Η ΛΥΣΣΑΣΜΕΝΗ ΕΠΙΜΟΝΗ ΤΗΣ ΤΡΟΪKAΣ 

Οι Τροϊκανοί εθελοτυφλούν καί εκβιαστικά επιμένουν στήν ένταση εφαρμογής τού προγράμματος εσωτερικής υποτίμησης.Ομως τό πρόγραμμα αυτό έχει αποτύχει παταγωδώς,όπως τό ίδιο τό ΔΝΤ ανερυθρίαστα παραδέχεται,αλλά τό πειραματόζωο-Ελλάς πρέπει νά πεθάνει.Η πτώση τού ΑΕΠ κατά 30% καί η εκτίναξη τής επίσημης ανεργίας στό 27%(άσε τήν πραγμα τική),δέν τούς αρκεί.Κάνουν ότι δέν καταλαβαίνουν οι καθηγητάδες αυτοί ότι μόνο μέ έμφαση στήν στρατηγική ανάταξη,αύξηση τού ΑΕΠ,καί παραγωγική καί κοινωνική  ανασυγκρότηση στήν Ελληνική οικονομία.Όμως,είπαμε,τό πειραματόζωο πρέπει νά πεθάνει.Τά Γερμανικά καί λοιπά κοράκια καραδοκούν!!!

 Επί πλέον,τά Μνημόνια 1,2,3 προβλέπουν πάγωμα τών συντάξεων μέχρι 31/12/2018,μείωση τής δαπάνης γιά τά ΕΚΑΣ,νέες ενοποιήσεις Ταμείων μέ περαιτέρω μειώσεις Επικουρικών Συντάξεων καί τού Εφάπαξ,κατάργηση τών συνταξιοδοτήσεων πρίν από τό 62ο έτος ηλικίας,αύξηση στά 20 έτη(6.500 ένσημα)από 15 έτη(4.500 ένσημα)τού ελάχιστου χρόνου ασφάλισης

γιά συνταξιοδότηση,κλπ.

Οι Τροϊκανοί καί τά πειθήνια όργανά τους,οι ελληνικές κυβερνήσεις,προσβλέπουν στήν εξασφάλιση τής μακροχρόνιας οικονομικής βιωσιμότητας μέ μείωση τών συντάξεων καί τού εφά παξ,η οποία μέχριτό 2020 θά ξεπεράσει τό 60%,συντρίβοντάς το στήν ουσία,μετατρέποντας τήν κοινωνική ασφάλιση,από τό αναδιανεμητικό σύστημα(κοινωνική αλληλεγγύη) σέ κεφαλαιοποιητικό(βασική σύνταξη,ιδιωτικά συνταξιοδοτικά σχήματα,επαγγελματική καί ιδιωτική ασφάλιση).Παραβλέπουν όμως τό γεγονός ότι η ιδιωτική ασφάλιση είναι η πλέον επισφα λής.Τό παράδειγμα τής πτώχευσης στήν Ελλάδα τής ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ,καί στίς ΗΠΑ τών ΕΝRON καί AIG,είναι χαρακτηριστικά.

Περαιτέρω,τό ιερατείο τών Βρυξελλών,επιμένει,λέγοντας ότι <<η ανεργία καί η γήρανση τού πληθυσμού θά συντελεστούν σέ τέτοια κλίμακα,πού αν δέν υπάρξουν οι κατάλληλες,αποτελε

σματικές καί ανασχετικές παρεμβάσεις,ελλοχεύει ο κίνδυνος υπονόμευσης τής σταθερότητος στήν ΕΕ>>....

 Στή χώρα μας,είναι γεγονός ότι η γήρανση τού πληθυσμού συμβάλλει σύν τώ χρόνω,στήν σταδιακή αύξηση τών συνταξιοδοτικών δαπανών,καί η συσχέτισή της μέ τό υψηλό επίπεδο ανεργίας επιδεινώνει τήν δυσαναλογία εργαζομένων-συνταξιούχων(1 πρός 7),ακόμη κι άν μηδενιστεί η ανεργία στή χώρα μας.

 Στήν Ελλάδα σήμερα τό 14% τού πληθυσμού είναι άνω τών 65 ετών,ενώ προστίθενται σέ αυτή τήν ηλικιακή κατηγορία κάθε πέντε χρόνια 100.000 άτομα,μέ αποτέλεσμα  τό έτος 2020 οι Ελληνες άνω τών 65 ετών νά υπερβαίνουν τό 20% τού πληθυσμού.Σημειωτέον,μετά τό έτος 2040 στή χώρα μας θά ανακοπεί η φυσιολογική αύξηση τού πληθυσμού,ο οποίος τό 2060

θά είναι κατά 300.000 λιγότερος από ό,τι είναι σήμερα.Τό Δημογραφικό μας μέλλον δέν θά είναι ρόδινο.Οι πολιτικές οι απαιτούμενες είτε είναι ανύπαρκτες είτε αποσπασματικές.

Μέ επιμονή τής Τρόϊκας,η δυναμική εμπλοκή στήν διαχείριση τών κεφαλαίων από ξένες Πολυεθνικές-κοράκια,εγκυμονεί  γιά τήν χώρα,πού κατ επιταγήν τών Βρυξελλών,νομιμοποιεί μέ τήν ψήφιση αλά κάρτ νόμων,από τήν σημερινή Βουλή,αλλά καί   τίς προηγούμενες. Ο αφελληνισμός καί η εκχώρηση τού ασφαλιστικού κλάδου σέ Πολυεθνικές εταιρείες καλά κρατεί.

Έτσι:

1.Η Εurobank πούλησε τό 80% τής θυγατρικής της καί ιδιαίτερα κερδοφόρα,τήν Eurolife στήν Καναδική Fairfax.

2.H ATE  Ασφαλιστική μεταβιβάζεται σέ Γερμανική Ασφαλιστική εταιρεία.

3.Η Εθνική Τράπεζα  προτίθεται νά πουλήσει τήν Εθνική Ασφαλιστική,τήν μεγαλύτερη εταιρεία τού κλάδου στήν χώρα.

Οι συνέπειες γιά τήν χώρα είναι δυσμενείς,αφού,επί πλέον,θά προκαλέσει διάλυση στίς εργασιακές σχέσεις,αλλά καί μαζικές απολύσεις στόν κλάδο,μαζί μέ μεγαλύτερη ασυδοσία καί ολιγοπωλιακές ρυθμίσεις σέ βάρος τών ασφαλισμένων.

                                    4.ΣΥΡΙΖΑ:ΣΤΙΣ ΡΑΓΕΣ ΤΟΥ 3ου ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

Ας αρχίσουμε,λοιπόν,καί νά δούμε τί ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ στό Κυβερνητικό Πρόγραμμά του,γιά τό Ασφαλιστικό.Έλεγε,λοιπόν:<<O ΣΥΡΙΖΑ αναλαμβάνει τό χρέος νά απαντήσει στή πρόκληση αυτή,μέ τή δυναμική ενίσχυση ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους,μέ δομικές αλλαγές στήν αγορά εργασίας καί τήν παραγωγή πρός όφελος τών μελλοντικών γενεών>>.

Μ'αλιστα,είχε καταγγείλει ΠΑΣΟΚ-ΝΔ,ότι<<οι απορρυθμιστικές παρεμβάσειςτών μνημονιακών συγκυβερνήσεων θίγουν μόνιμα όλους  ανεξαιρέτως τούς ασφαλισμένους,παλιούς,νέους,καί μελλοντικούς>>.

Μέ τό <<κούρεμα>>τών επικουρικών συντάξεων,τών εφάπαξ καί τών μερισμάτων τού Δημοσίου,οι συνταξιούχοι θά υποστούν τίς πιό σοβαρές μειώσεις,αφού η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ

έχει δεσμευτεί μόνο γιά τήν τρέχουσα διετία νά συρρικνώσει τήν κρατική επιχορήγηση πρός τά Ασφαλιστικά Ταμεία κατά 2,2 ΔΙς Ευρώ,καί φυσικά έπεται πιό δραματική συνέχεια γιά τά επόμενα χρόνια.

Επίσης,οι δεσμεύσεις τού 3ου Μνημονίου είναι συγκεκριμένες καί <<δηλητηριώδεις>>γιά τήν πλειονότητα τών ασφαλισμένων καί τών συνταξιούχων,μέ νέες περικοπές.

Επί πλέον,η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,έχει δεσμευθεί νά αλλάξει τό πλαίσιο τών Συλλογικών Διαπραγματεύσεων.Ειδικότερα,σέ σχέση μέ τήν επανεξέταση τών θεσμών τής αγοράς εργασίας,στό 3ο Μνημόνιο,προβλέπεται ότι οι <<Ελληνικές Αρχές έχουν δεσμευτεί νά ακολουθήσουν τίς ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕ στούς θεσμούς τής Αγοράς Εργασίας>>.

Τί σημαίνουν ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕ;Η Ιταλία καί η Ισπανία τίς εφάρμοσαν ήδη  τό 2015.Αποτέλεσμα;Απελευθερώθηκαν οι απολύσεις!!!....

Ο νύν υπουργός  Εργασίας Γ.Κατρούγκαλος αναφέρεται αόριστα σέ ένα σύστημα πού μέσω τής φορολογίας θά εξασφαλίζει τήν βασική σύνταξη,η οποία δέν θά είναι κάτω από τό όριο τής φτώχειας.Όμως περίπου 2 εκατ. συνταξιούχοι μέ τίς χαμηλότατες συντάξεις τους ζούν πράγματι κάτω από τό όριο τής φτώχειας.Πώς θά υλοποιηθεί τό παραπάνω;

 Ο Γ.Κατρούγκαλος συνεχίζει λέγοντας ότι στήν παραπάνω σύνταξη θά προστίθεται καί η ανταποδοτική σύνταξη,πού θά χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τίς εισφορές.Έτσι οι προβλεπόμενες περικοπές στίς συντάξεις δέν θά αφορούν καμμία σύνταξη μέχρι τά 1.000 Ευρώ,δέν διευκρινίζει όμως ένα κρίσιμο σημείο:Καθαρό η μικτό πρό κρατήσεων;Ομως

ο πρώην ΓΓ τού υπουργείου Εργασίας Γ.Ρωμανιάς χαρακτήρισε ως φιάσκο τίς προτάσεις Κατρούγκαλου,λέγοντας πώς δέν θά οδηγηθούμε σέ λύση, αλλά σέ επιδείνωση τού Ασφαλιστικού.

Τα κουραφέξαλα τής <<Επιτροπής Σοφών>>,πού ενήργησε σάν λαγός τής κυβέρνησης,καί πού ξεσήκωσε μεγάλες αντιδράσεις,απεσύρθησαν λουμωχτά από τήν κυβέρνηση....

Όμως μιά κυβέρνηση τής ....Αριστεράς,πού πρωτοκλασάτοι υπουργοί της μιλάνε κάθε μέρα γιά μειώσεις συντάξεων,(Φλαμπουράρης,Κατρούγκαλος,Σκουρλέτης,κλπ),καί πού υποτίθεται θά υπερασπιστούν τά συμφέροντά μας στίς διαπραγματεύσεις μέ τήν Τρόϊκα,ΑΥΤΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΧΕΙ ΧΑΣΕΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ,ΠΡΙΝ Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΣΦΥΡΙΞΕΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ!!!

ΓΙΑΤΙ ΤΕΛΙΚΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΟΥΤΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΥΤΕ ΝΟΗΜΟΝΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΤΕΛΕΧΗ.ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ Η ΤΡΟΪΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΕΤΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΣ!!!

Αλλά οι τελικοί χαμένοι θά είμαστε εμείς οι ασφαλισμένοι πού επί 30,35,40 χρόνια πληρώναμε αγόγγυστα τίς εισφορές μας από τό υστέρημά μας γιά νά έχουμε καλά στερνά,καί τώρα ένα κράτος-μπαταξή ,μέ αριστερό μανδύα,μάς λέει ότι θά μάς δώσει τελικά ένα φιλοδώρημα.Η ΨΕΥΤΟΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΛΗΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΔΟΞΕΣ ΤΗΣ!!! 

 

                                            5.ΥΠΑΡΧΕΙ  ΛΥΣΗ;

Αυτό πού όφειλε νά κάνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι,έστω καί τώρα,νά καταστρώσει ένα σοβαρό πλάνο γιά τό Ασφαλιστικό.Δέν είναι λύση η καθημερινή αρλουμπολογία τόσο τού πρωθυπουργού όσο καί τών υπουργών του.Νισάφι πιά...Κατάντησαν σάν τούς παπατζήδες στήν Ομόνοια.Καί πάνω απ όλα ας πούν τήν αλήθεια...Αριστερός καί ψέμματα είναι πράγματα ασύμβατα.....Εκτός  εάν.....

Πρός τήν κατεύθυνση τής λύσης τού Ασφαλιστικού,ο ομότιμος καθηγητής τού Παντείου Πανεπιστημίου Σάββας Ρομπόλης,μεταξύ τών άλλων,προτείνει τήν δημιουργία Ταμείου Εθνικού Πλούτου καί Κοινωνικής Ασφάλισης,γιά τήν μακροχρόνια βιωσιμότητα τού ασφαλιστικού συστήματος.Τά έσοδα στό Ταμείο αυτό θά προέλθουν από:

*Τήν αξιοποίηση τής Δημόσιας Περιουσίας(όχι ξεπούλημα μέσω ΤΑΙΠΕΔ)

*Τά Δημόσια Έργα

*Τήν μελλοντική αξιοποίηση υδρογονανθράκων

*Τίς Δημόσιες προμήθειες

*Επί τέλους  από  τήν φορολογία τού μαύρου χρήματος

*Τό λαθρεμπόριο τσιγάρων καί καυσίμων

*Τίς τριγωνικές πωλήσεις τών Πολυεθνικών

*Τά φορολογικά πρόστιμα

*φόρο για τραπεζικές συναλλαγές άνω τών 1.000 ευρώ.

*φόρο τυχερών παιχνιδιών

*Πλήρης μηχανοργάνωση όλων τών οικονομικών καί φορολογικών αρχών

*Αξιοποίηση τού Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αληλεγγύης Γενεών(ΑΚΑΓΕ)

*Πάταξη τής εισφοροδιαφυγής

Μετά από έξι χρόνια υλοποίησης τών πολιτικών εσωτερικής υποτίμησης,η κυβέρνηση,πρέπει επί τέλους νά προσανατολιστεί δυναμικά πρώτα απ όλα στήν Μερική Διαγραφή Χρέους,γιατί μόνο έτσι θά απελευθερώσει πολύτιμους πόρους.Επί πλέον,η αξιοποίηση  τών Ευρωπαϊκών πόρων(ΕΣΠΑ,κλπ),καθώς καί τών επιχειρηματικών Συμπράξεων Τεχνολογίας,Καινοτομίας,Δικτύων καί Υποδομών,μέ τήν δημιουργία συνθηκών επενδύσεων(Δημόσιου καί Ιδιωτικών)είναι απαραίτητη.

Τέλος,ηγετικοί κλάδοι πού πρέπει νά επιλεγούν,περιλαμβάνουν κατά προτεραιότητα:

*ENEΡΓEIA

*ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

*ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

*ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ

*ΔΟΜΙΚΑ -ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ

*ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

*ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

*ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

 

 

 

 

 

 

Share

You have no rights to post comments